Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

casopisy-o-vine

Prameny k dějinám vinařství na Moravě

Autor: Kateřina Smutná a kol.
Vydavatel: Bravissimo
Kategorie: informace o víně
e-shop

Autor: Kateřina Smutná a kol. (Autorka je ředitelkou Moravského zemského archivu se sídlem v Brně)
235 stran, černobílá, brožovaná, 210 x 300 mm, rok vydání 2004
Prodejné pouze jako soubor 3 publikací spolu s „Bibliografie k dějinám a současnosti moravského vinařství“ a „Historie vinařství na Moravě – pohled do archivních pramenů“.
ISBN: 80-239-3544-5
Celkem 5301 záznam podchycuje listiny, aktový materiál, účty, pozemkové knihy, mapy a plány, typáře a jejich otisky na pečetích, jakož i fotografie a jiný dokumentační materiál k tématu vinařství tak, jak je zachycen ve stávajících archivních inventářích nebo soupisech. Je rozdělen podle jednotlivých archivů, v nichž jsou vždy úvodem každého soupisu uvedeny základní informace o archivu, potřebné pro styk s veřejností, jakož i celková charakteristika pramenů vztahující se k vinařství ve vymezeném okrese a uložených v rámci jednotlivých archivních fondů. V rámci každého okresu je pak archivní materiál uveden abecedně podle obcí a měst, v rámci obce nebo města pak podle archivních fondů. Každý záznam obsahuje inventární číslo nebo signaturu pramene, pod kterým je ho třeba hledat v archivním fondu, dále jeho stručná či obsáhlejší obsah, záležející na kvalitě archivní pomůcky, ze které bylo čerpáno, a nakonec časový rozsah pramene a pořadové číslo celkového spisu. Pro snadnější přístup uživatelů a zájemců o dějiny vinařství je soupis opatřen místním rejstříkem, podle kterého si badatel může snadno zjistit prameny k dějinám vinařství pro obec nebo město, které jej budou zajímat a s jejichž prameny se chce seznámit, což si vyhledá prostřednictvím uvedených pořadových čísel soupisu v posledním sloupci záznamu.

Bibliografie k dějinám a současnosti moravského vinařství
Výběrová bibliografie z knižních fondů jihomoravských archivů
Autor: Kateřina Smutná a kol. (Autorka je ředitelkou Moravského zemského archivu se sídlem v Brně)
134 stran, černobílá, brožovaná, 148 x 210 mm, rok vydání 2004
Prodejné pouze jako soubor 3 publikací spolu s „Prameny k dějinám vinařství na Moravě“ a „Historie vinařství na Moravě – pohled do archivních pramenů“.
ISBN: 80-239-3460-0
Foto: obálka_Bibliografie
„Výběrová bibliografie k dějinám a současnosti moravského vinařství byla sestavena jihomoravskými archiváři z knižních fondů a sbírek Moravského zemského archivu v Brně, Archivu města Brna a státních okresních archivů v Rajhradě, Mikulově, Hodoníně, Uherském Hradišti, Vyškově a Znojmě. Bibliografické záznamy byly řazeny s ohledem na budoucí uživatele podle jednotlivých teritorií tak, že v úvodní části jsou práce zahrnující celomoravskou nebo jihomoravskou oblast, dále vlastní město Brno a lokality z teritoria mimo participující okresy. Poté byly řazeny záznamy podle jednotlivých okresů (Brno, Brno – venkov, Břeclav, Hodonín, Uherské Hradiště, Vyškov, Znojmo) při zachování stejného principu předřazení celookresních prací, za nimiž byly abecedně řazeny jednotlivé obce a města okresů. Všechny záznamy byly průběžně pročíslovány, takže dílo podchycuje 2462 bibliografických záznamů. Pro snadnější orientaci byly připojeny resjtříky jmenný a místní, odkazující na pořadové číslo záznamu.“
(citace z publikace)

Historie vinařství na Moravě – Pohled do archivních pramenů
Autor: Ivan Štarha
30 stran, celobarevná, vazba V1, 210 x 300 mm
Prodejné pouze jako soubor 3 publikací spolu s „Prameny k dějinám vinařství na Moravě“ a „Bibliografie k dějinám a současnosti moravského vinařství“.
Rok vydání 2004
Předmluva Prof. Vilém Kraus
Foto obálka_Historie_vinarstvi
„Jde o stručný orientační pohled na archivní prameny, uložené v jihomoravských archivech, které obsahují informace o historii vinařství na Moravě. Doprovodný text informuje o významu jednotlivých druhů archiválií a o možnostech jejich badatelského využití. Jde o prameny od pergamenových listin, vydaných českými králi a moravskými karkrabaty moravským klášterům po aktový materiál národních podniků druhé poloviny 20. století včetně propagační a soudobé dokumentace. Již z předkládaného výběru je zřejmé, že tradice moravského vinařství je doložena od počátku 12. století a trvá kontinuálně až po dnešní dobu, takže moravští vinaři mohou dnes úspěšně navázat na dědictví svých předků.“
(citace z publikace)

Cena za soubor 3 publikací (Prameny k dějinám vinařství na Moravě“, „Bibliografie k dějinám a současnosti moravského vinařství“, „Historie vinařství na Moravě – pohled do archivních pramenů“) je 450 Kč.