Menu
instituce

Instituce

Svaz vinařů České republiky


Svaz vinařů České republiky (dříve Českomoravská vinohradnická a vinařská unie) byl založeny 24. 6. 1993 ve Velkých Bílovicích zaregistrováním stanov a 7. září 1993 se ve Velkých Bílovicích uskutečnila valná hromada. SV ČR hájí zájmy pěstitelů hroznů a výrobců vína prostřednictvím jednotné organizace, jak v našem státě (AK ČR, MZe ČR, Parlament ČR, JMK), tak vůči zahraničí. Podílí se na legislativním procesu "vinařského zákona" a předpisů EU. ...

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský


(ÚKZÚZ) provádí správní řízení a vykonává jiné správní činnosti, odborné a zkušební úkony, kontrolní a dozorové činnosti v oblasti odrůdového zkušebnictví, krmiv, agrochemie, půdy a výživy rostlin, osiv a sadby pěstovaných rostlin, trvalých kultur (vinohradnictví a chmelařství) a v oblasti živočišné produkce. ...

Státní zemědělská a potravinářská inspekce


SZPI je organizační složka státu, která je přímo podřízená ministerstvu zemědělství. ...

Vinařský fond


Vinařský fond je zřízen zákonem č. 321/2004 Sb. a sídlí v Brně. Fond je právnickou osobou, která hospodaří s vlastním majetkem. Při rozhodování o povinnosti zaplatit odvod podle tohoto zákona nebo o žádostech o poskytnutí podpor z prostředků Fondu, má Fond postavení orgánu veřejné moci. ...

Ministerstvo zemědělství ČR


Ministerstvo zemědělství je podle zákonů č. 2/1969 Sb. a 272/1996 Sb. ústředním orgánem státní správy pro zemědělství, s výjimkou ochrany zemědělského půdního fondu, pro vodní hospodářství, kromě ochrany přirozené akumulace vod, ochrany vodních zdrojů a ochrany jakosti vod, a pro potravinářský průmysl. ...

Národní vinařské centrum, o.p.s.


Národní vinařské centrum je obecně prospěšná společnost, jejímž cílem je propagace a podpora moravského a českého vinařství. Sídlí v historických prostorách zámku ve Valticích. ...

MORAVÍN – svaz moravských vinařů


MORAVÍN – svaz moravských vinařů vyvíjí svou činnost především na Moravě, a to již od roku 1965. Téměř po čtyři desetiletí sdružuje několik stovek malých a středních vinařů a přátel vína.V současné době má více než 350 platících členů a je největším sdružením vinařů – fyzických osob v České republice. Organizační výbor je 9-členný a je pracovním orgánem svazu. ...

Cech českých vinařů


Novodobá historie CČV se započala jeho ustanovením valnou hromadou, konanou 25. února 1968 na zámku v Mělníku. Cech sdružil české vinaře, kteří si dali za cíl zvelebovat české vinařství, které bylo na pokraji zániku. V r. 1960 mělo totiž nejmenší výměru vinic, a to 163 ha. ...

Asociace sommelierů ČR


Asociace sommelierů ČR vznikla v roce 1997. Zakládajícími členy byli Martin Pastyřík (president) a Ivo Dvořák (vicepresident). V roce 1998 byla AS ČR ve Vídni přijata do Mezinárodní asociace sommelierů ASI. ...

Svaz integrované produkce hroznů a vína


Integrovaná produkce (IP) představuje způsob zemědělského hospodaření, jehož základním cílem je zajištění trvale udržitelného rozvoje ve smyslu § 6 zákona č.17/1992 Sb. o životním prostředí, tedy rozvoje, který umožňuje zachovávat přirozené funkce agroekosystému a ostatních ekosystémů, jež jsou zemědělskou produkcí přímo či nepřímo ovlivňovány. ...

Agrární komora České republiky


Agrární komora České republiky je sdružení právnických a fyzických osob z odvětví zemědělství, lesnictví a potravinářství podle zákona č. 301/1992 Sb. a jeho novel. Podnikatelské subjekty jsou členy Agrární komory ČR prostřednictvím okresních agrárních komor a profesních společenstev. ...

Vinařská akademie Valtice


V „Hlavním městě vína" ve Valticích na náměstí se nachází již od roku 1994 občanské sdružení Vinařská akademie Valtice. Zabývá se VZDĚLÁVÁNÍM A PODPOROU VINAŘSTVÍ V ČR a řadí se mezi nejúspěšnější ve svém oboru.Vinařská akademie Valtice připravila celou řadu kurzů a akcí, které se svým významem řadí mezi celostátní akce a v mnoha případech také jako akce se zahraniční účastí. V současné době se může pochlubit více jak čtyřmi tisíci absolventů z Čech, Moravy, Slovenska, Rakouska, Ruska, Irska, Ukrajiny, Polska, Francie, Německa, Chorvatska a USA.Snažíme se vždy zajistit nejlepší lektory a vysoce kvalitní osnovy, názorně a srozumitelně přiblížit témata o víně začátečníkům i profesionálním pracovníkům s vínem. ...

Státní zemědělský a potravinářský fond


Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) je akreditovanou platební agenturou a zprostředkovatelem finanční podpory, kterou Evropská unie v rámci opatření Společné zemědělské politiky poskytuje České republice z Evropského zemědělského orientačního a záručního fondu. ...

Střední vinařská škola Valtice


Střední vinařská škola, Střední odborné učiliště zahradnické a Učiliště ...

Zahradnická fakulta Mendelovy univerzity


Studium na Zahradnické fakultě je organizováno podle zákona č. 111/ 1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) a podle Studijního a zkušebního řádu MENDELU. Inženýrské studium je základní formou a sestává z tříletého bakalářského a návazného dvouletého magisterského studia. ...

Alkohol zodpovědně


Alkohol zodpovědně je kampaň Potravinářské komory České republiky, která společně s partnery včetně Vinařského fondu a Svazu vinařů ČR přináší informace o zodpovědné konzumaci alkoholických nápojů. Kampaň se dotýká zejména témat zdraví a alkohol, alkohol a těhotné, alkohol a řidiči a alkohol a mladiství.

Naši vinaři uspěli v Texasu, přivážejí 48 medailí!

5. 2. 2019 11:54, Pro odborníky

Na první mezinárodní soutěži tohoto roku vybojovali naši vinaři úctyhodných 48 medailí. Na Texas International Wine Competition 2019 získali v konkurenci vín z 12 zemí světa 6 velkých zlatých, 8 ...

Vína z Moravy, Vína z Čech