Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

rozdeleni-vin

Úvod a legislativní rámec

Víno patří k několika zemědělským komoditám od pradávna značně regulovaných. Důvodem je vysoká pracnost, a tím i jeho cena. Kvůli tomu se od dávnověku padělalo. A protože panovník chtěl mít ve své zemi pořádek, aby nepřicházel o své příjmy, začaly vznikat vinařské předpisy.

 Více informací
Rozdělení vín - Úvod

Rozdělení vín dle barvy vína

Bílé víno - bílé nebo červené hrozny révy vinné, popř. i z modré, bez nakvášení. Růžové víno - modré hrozny, krátké nakvášení, nebo ze směsi bílých, modrýcha popř. i červených hroznů. Červené víno - modré hrozny, nakvášení nebo zpracování v kvasících tancích.

 Více informací
Rozdělení vín - Dle barvy

Tichá vína

Jedná se o kategorii, kterou zákazník dříve znal pod označením stolní víno. Pochází z hroznů révy vinné vyprodukovaných v kterémkoliv členském státě EU, a to z odrůd moštových, stolních a neregistrovaných.

 Více informací
types-of-wine-ticha

Šumivá a perlivá vína

Šumivé víno se získává prvotním nebo druhotným alkoholovým kvašením hroznového moštu nebo vína. Vína jen v případě, že jde o víno z EU nebo dovezené víno ze třetích zemí uvedených na seznamu Evropských společenství.

 Více informací
Rozdělení vín - Šumivá

Likérová vína

Je definováno v příloze I nařízení Rady (ES) č. 1493/1999 jako výrobek, který vykazuje skutečný obsah alkoholu 15 až 22 % obj. a celkový obsah alkoholu nejméně 17,5 % obj.

 Více informací
Rozdělení vín - Likérová

Svatomartinské víno

Svatomartinská vína jsou první vína ročníku, se kterým si podle tradice můžete přiťuknout na sv. Martina 11. listopadu. Jedná se o vína svěží a ovocitá, která sice zrála pouhých pár týdnů, ale za tuto dobu už stačila získat svůj osobitý charakter.

 Více informací
Rozdělení vín - Svatomartinské

Burčák

V českých zemích, ale např. i v sousedním Rakousku či Slovensku, je u spotřebitelů v době vinobraní oblíbena konzumace částečně zkvašeného hroznového moštu.

 Více informací
Rozdělení vín - Burčák

Některé další důležité termíny u označování vín

Vinařský zákon, resp. jeho prováděcí vyhláška definuje některé další pojmy pro označování vín.

 Více informací
Rozdělení vín - Další

Víno podle práva

Víno patří k několika zemědělským komoditám od pradávna značně regulovaných. Důvodem je vysoká pracnost výroby, čemuž vždy odpovídala i cena vína. Kvůli tomu se víno od dávnověku padělalo. A protože panovník chtěl mít ve své zemi pořádek, aby nepřicházel o své příjmy, začaly vznikat vinařské předpisy.

Prvními z nich byla tzv. horenská práva. Ta sloužila k tomu, aby král, feudál, majitel vinice i dělník na vinici a konzument vína měli zaručena svá práva. Horenská práva sloužila například i k tomu, aby byl zloděj spravedlivě potrestán – například peněžitým trestem, useknutím prstu, ruky nebo i hrdelním trestem – v závislosti na míře provinění. Za tím účelem byly ustanoveny i speciální horenské soudy a nejvyšší horenský soud pro všechny vinařské obce na Moravě.

Souběžně existovala i řada královských nařízení. V roce 1325 český král Jan Lucemburský nařídil, že od sklizně do Velikonoc se mohou šenkovat ve městě Brně jen vína brněnských měšťanů. Jeho syn Karel IV. v roce 1358 nařídil zakládat vinice v okolí královských měst, a tedy i Prahy na všech jižně orientovaných svazích. Každý vlastník těchto pozemků měl začít s výsadbou do 14 dní. Pokud tak neučinil, byl pozemek pronajat tomu, kdo chtěl vinici vysadit. Kdo vinici vysadil, byl 12 let osvobozen od daní, 13. rokem odevzdával majiteli pozemku 1/10 úrody a králi 30 litrů vína z každé vinice. Po zjištění, jaké množství vína je dováženo, zakázal Karel IV. v roce 1370 nalévání dovezených vín v období od sklizně do 24. 4. každého roku. Roku 1497 vydal král Vladislav II. nařízení o povinné registraci všech vinic podle jednotlivých viničních hor a současně nařídil senzorickou kontrolu kvality vína prodávaného v Praze. Od roku 1526 bylo zakázáno míchání pražských vín s víny dovezenými. Ještě v 16. století bylo na území Prahy cca 700 ha vinic. Vinařství přitom patřilo v Praze k hospodářsky nejvýnosnějším povoláním.

Císař Rudolf II. zjistil daňové úniky z prodeje vinic a vína a v roce 1590 nařídil, že české víno pančované dovezeným vínem bude zkonfiskováno. Platnost jednotlivých horenských práv na Moravě ukončil císař Josef II. v roce 1784 vydáním jednotného „Všeobecného vinohorenského zřízení pro markrabství Moravské". 

První vinařský zákon pro tehdejší země Koruny české byl rakouský zákon z roku 1907, na Slovensku platil první uherský zákon z roku 1908. Tyto zákony v malých obměnách přežily celé období Československé republiky, to znamená, že platily jiné předpisy v Čechách a na Moravě a poněkud jiné na Slovensku a Podkarpatské Rusi. K zásadním změnám došlo až po roce 1948. Původní vinařský zákon byl v omezeném rozsahu přepracován do Československé státní normy (ČSN 56 7741), technického předpisu výrazně nižší právní úrovně. To se během následujících let samozřejmě projevilo i na kvalitě produkovaných vín.

Teprve v roce 1995 vznikl první novodobý vinařský zákon, v roce 2004 pak druhý, v souvislosti se vstupem ČR do EU. Předpisy EU jsou totiž nadřazeny národním předpisům a ty se jim musí podřídit.

Hierarchie z hlediska předpisů pro víno je následující:

 1. Nařízení Rady (EU) – platí automaticky ve všech členských státech
 2. Nařízení Komise (EU) - platí automaticky ve všech členských státech
 3. Směrnice (EU) – členské státy je musí zapracovat do národních předpisů
 4. Vinařský zákon ČR
 5. Nařízení vlády ČR
 6. Vyhlášky Ministerstva zemědělství (MZe) 

Z hlediska historie se evropské vinařské právo vyvíjelo podle nařízení Rady (EHS/ES/EU) následovně:

 • 1962 první nařízení (mělo 2 strany textu)
 • 1970 doplňující nařízení (19 stran)
 • 1979 vydána 2 nařízení, jedno pro stolní a druhé pro kvalitní víno (celkem 56 stran)
 • 1987 dvě nařízení (celkem 68 stran)
 • 1999 stolní i jakostní víno v jednom nařízení (84 stran)
 • 2007 pro celé zemědělství, stolní víno zrušeno, existuje pouze „víno" a víno CHZO (Chráněné zeměpisné označení) a CHOP (Chráněné označení původu) - 204 dále členěných článků.

(Odkazy na plné znění vinařského zákona, vyhlášek a evropské legislativy naleznete v sekci Vinařská legislativa.)

Vína, která podléhají zatřídění na Státní zemědělské a potravinářské inspekci (jakostní vína, vína s přívlastkem, jakostní šumivá vína stanovené oblasti, aromatická jakostní šumivá vína stanovené oblasti, pěstitelské sekty, jakostní perlivá vína a jakostní likérová vína), případně vína zatřiďovaná jednotlivými sdruženími V.O.C. (Vína originální certifikace) si lze zkontrolovat v aplikaci vytvořené Ministerstvem zemědělství ČR na www.zatridenivina.cz . Pokud si chcete ověřit původ a kvalitu vína, můžete si jednoduše zkontrolovat každou láhev pomocí vyhledávacího formuláře.

Související články na tomto webu

Vinařská legislativa
Vinařský zákon ČR, související vyhlášky, evropská legislativa o víně.