Menu

Vína z Moravy, Vína z Čech

akce a novinky

Vinobraní v Novosedlech

Mladá fronta Dnes, 2.9.2005

Vinařská obec Novosedly má sice jen něco přes tisíc obyvatel, ale zato jaké víno tam dokážou vyrobit!

Jak samo jméno obce, které německy zní Neusiedel, naznačuje, jedná se o typickou kolonizační vesnici, založenou pravděpodobně v první půli 13. století.Poprvé se obec v písemných pramenech připomíná v roce 1276, kdy ji staroboleslavská kapitula předává dolnokounickému klášteru. Úřední český název Novosedly získala ves až v roce 1921.

Půdorys vesnice je dán silnicí, která vsí prochází a vede z Nového Přerova do Drnholce. V místě odklonu z původního jihovýchodního směru k severu se ulice rozšířila v trojúhelníkovou náves s kostelem sv. Oldřicha a dominantní budovou radnice z roku 1913. V roce 1850 byla obec začleněna do soudního i politického okresu Mikulov, od roku 1960 je součástí okresu Břeclav.V obci žije méně lidí než před půl stoletímPři sčítání lidu v roce 1930 zde žilo 1472 občanů, z toho bylo plných 90 % Němců. Proto poválečným konfiskacím propadlo z 1756 hektarů půdy 1735 hektarů a z 362 popisných čísel 325 zemědělských usedlostí. Do roku 1950 se do obce přistěhovala řada nových dosídlenců, nejvíce z Valašska z obce Hovězí (51 rodin), dále sem směřovalo 40 rodin z Hodonínska, z Lidéřovic a Dolních Bojanovic 139 rodin. Do vsi přibylo i 21 osob ze Slovenska a 121 reemigrantů především z Bulharska a Jugoslávie. Při sčítání lidu v roce 1991 zde žilo 1188 obyvatel ve 309 trvale obydlených domech.Cennou románskou stavbou je místní kostelFara byla v Novosedlech zřejmě již od vzniku vsi a připomíná se už v roce 1276. V 15. století se však obyvatelstvo přiklonilo k nekatolickému vyznání a v roce 1565 tady působil luterský farář. Za třicetileté války fara zanikla a obec byla přifařena do sídla panství v Drnholci. V sedmdesátých letech 18. století tu byla církevní správa obnovena a v roce 1859 byla lokálie povýšena na faru. Dnes je farnost součástí děkanství mikulovského a je spravována opět z Drnholce. Vedle toho je v obci kazatelská stanice českobratrské církve evangelické, kde se scházejí členové této církve ze širokého okolí, neboť podle sčítání lidu v roce 1991 se k ní hlásilo v Novosedlech 45, v Novém Přerově 74, v Jevišovce 42 a v Drnholci 41 osob.

Na novosedlské návsi stojí kostel, který je zasvěcen patronu strádajících a nemocných sv. Oldřichovi. Je to jedna z mála původních románských církevních staveb okresu Břeclav. Původní románská fáze je sice skryta pod pozdějšími úpravami gotickými i mladšími, přesto je možno v půdním prostoru spatřit románská okna, která zde byla odkryta při památkové obnově chrámu v roce 1946. Ve stěnách kostela jsou dochovány románské kvádříky a další stavební prvky jak v původní poloze, tak sekundárně použité při pozdějších přestavbách.

K dalším památkově chráněným objektům v obci patří toskánský sloup s Madonou (na návsi) z konce 17. století, který byl restaurován v roce 1992, dále dvě kapličky - pravděpodobně z přelomu 17. a 18. století - a dvoje boží muka.

Škola je v obci doložena již v době předhusitské. Pak však o jejích osudech nemáme žádné zprávy až do roku 1771, kdy snad byla obnovena. Nová školní budova byla postavena v roce 1856, vedle ní pak byla v roce 1920 postavena další budova české menšinové školy. Dnes je zde mateřská škola a nižší stupeň školy základní. Vyšší stupeň základní školy navštěvují děti v Drnholci.

Obec doposud nemá udělen znak ani prapor, v minulosti však užívala obecní pečeť, v jejímž poli je na trávníku postaven kostel. Z toho je patrno, že místní obyvatelé si výlučnost zdejší církevní stavby uvědomovali, a proto její symbol vložili do pečetního pole.Vrcholem zemědělského roku je zde vinobraníObec leží mezi novosedlskými kopci na východě a jihu a řekou Dyjí, obtékající Novosedly v těsné blízkosti na západě. Východní část katastru obce zasahuje na západní hřeben Dunajovických kopců, které jsou pokryty vinohrady. Jsou zde totiž nejrozsáhlejší viniční trati v České republice, zabírající kolem 1000 hektarů. Z nich téměř polovina náleží k obci Novosedly.

Proto není divu, že největší slavností zemědělského roku je i v této vinařské obci tradiční vinobraní. Novosedly na Moravě je pořádají letos v sobotu 24. září od 16.00 hodin. Hlavním bodem programu bude samozřejmě košt letošního burčáku, ale jaké by to bylo vinobraní bez muziky, zábavy a v Novosedlech také bez historického průvodu! O zábavu se postará dechová hudba Jezerka a cimbálová muzika Pálava, konat se bude i soutěž o nejpitelnější burčák a na programu je spousta dalších bodů.***Tradiční Novosedelské vinobraní24. 9. 2005 - 16.00 hodinProgram:* historický průvod

* soutěž o nejpitelnější burčák

* zábava - k poslechu hrají DH Jezerka, CM Pálava